معرفی اعضای گروه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی

1 دکتر مصطفی مانیان
2 دکتر علی‌اصغر صادق صالحی