طرح درس رشته علوم آزمایشگاهی

طرح درس بیوشیمی
طرح درس آزمایشگاه بیو شیمی
طرح درس زیست شناسی سلولی و ملوکولی
طرح درس شیمی 
طرح درس فیزولوژی
طرح درس آزمایشگاه فیزولوژی
طرح درس آناتومی
طرح درس بافت شناسی
طرح درس کرم شناسی نظری علوم آزمایشگاهی
طرح درس ایمنی شناسی علوم آزمایشگاهی
طرح درس ایمونولوژی عملی،علوم آزمایشگاهی
طرح درس کرم شناسی عملی
طرح درس بیوشیمی عمومی
طرح درس خون شناسی 1
طرح درس روزانه بیو شیمی پزشکی 1
طرح درس روزانه بیو شیمی پزشکی 2
طرح درس آزمایشگاه ویروس
طرح درس ویروس شناسی پزشکی
طرح درس زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی نا پیوسته

 


1 2 3