طرح درس رشته بهداشت عمومی
طرح درس فیزیولوژی
طرح درس بیوشیمی
طرح درس میکروب
طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی درمانی
طرح درس آمار حیاتی 
طرح درس آمار حیاتی 2
طرح درس بهداشت آب
طرح درس مصونسازی
طرح درس نظام های سلامت ایران و جهان
طرح درس میکروب شناسی
طرح درس آمار حیاتی 2
طرح درس بهداشت آب
طرح درس بیماری های شایع کودکان
طرح درس کلیات پزشکی
طرح درس مصونسازی
طرح درس  برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر
طرح درس بهداشت مدارس
طرح درس بیماری های شایع کودکان
طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی
طرح درس فارماکولوژی
طرح درس کلیات پزشکی
طرح درس توانبخشی و رفاه اجتماعی
طرح درس بهداشت دهان و دندان