برنامه 8 ترم تحصيلي دانشجويان كارشناسي پيوسته علوم آزمایشگاهی

     دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

ترم اول دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

تربیت بدني 1

عمومي

1

-

1

-

2

اخلاق اسلامی،مبانی ومفاهیم

عمومي

2

2

-

-

3

4

آناتومي

آزمایشگاه آناتومی

پايه

پایه

2

1

2

-

-

1

-

همزمان با آناتومی

5

6

شيمي عمومي

آزمایشگاه شیمی عمومی

پايه

پایه

2

1

2

-

-

1

-

همزمان با شیمی عمومی

7

زبان انگليسي عمومي

عمومي

3

3

-

-

8

زيست شناسي سلولي – مولكولي

پايه

3

2

1

-

9

ادبيات فارسي

عمومي

3

-

3

-

 

جمع واحد هاي ترم يك

 

18

 

ترم دوم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

انديشه اسلامي1

عمومي

2

2

-

-

2

 

3

فيزيولوژي

 

آزمایشگاه فیزیولوژی

پايه

 

پايه

2

 

1

2

 

-

-

 

1

زيست شناسي  سلولي – مولكولي

همزمان با فیزیولوژی

4

5

 

فيزيك عمومي

آزمایشگاه فیزیک عمومی

عمومي

عمومي

2

1

2

-

-

1

-

همزمان با فیزیک عمومی

6

7

بافت شناسي

آزمایشگاه بافت شناسی

پايه

پايه

1

1

1

-

-

1

آناتومي

همزمان با بافت شناسی

8

9

بيوشيمي عمومي

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

پايه

پايه

3

1

3

-

-

1

شيمي عمومي

همزمن با بیوشیمی عمومی

10

روانشناسي

پايه

2

2

-

-

11

كامپيوتر

پايه

2

2

-

-

 

جمع واحد هاي ترم دو

 

18

 

 

ترم سوم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

دانش خانواده و جمعیت

عمومي

2

2

-

-

2

بهداشت عمومي و اپيدميولوژي

پايه

2

2

-

-

3

آمار حياتي

پايه

2

2

-

-

4

فيزيك حياتي

پايه

2

2

-

فیزیک عمومی

5

6

بيوشيمي پزشكي (1)

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

اختصاصی

اختصاصی

3

1

3

-

-

1

بيوشيمي عمومي

همزمان با بیوشیمی پزشکی 1

7

تربيت بدني (2)(ورزش)

عمومي

1

1

-

تربيت بدني (1)

8

انديشه اسلامي (2)

عمومي

2

2

-

انديشه اسلامي (1)

9

10

ميكروبشناسي

آزمایشگاه ميكروبشناسي

اختصاصي

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

زیست سلولی مولکولی

همزمان با میکروب شناسی

 

جمع واحد هاي ترم سه

 

18

 

 

ترم چهارم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

2

آسيب شناسي عمومي

آزمایشگاه آسيب شناسي عمومي

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

بافت شناسي

همزمان با آسیب شناسی

3

4

ايمني شناسي پزشكي

آزمایشگاه ايمني شناسي پزشكي

اختصاصی

اختصاصی

3

2

3

-

-

2

فيزيولوژي

همزمان با ایمنی شناسی پزشکی

5

انقلاب اسلامی ایران

عمومي

2

2

-

-

6

فارماكولوژي

اختصاصی

2

2

-

فيزيولوژي

بيوشيمي پزشكي (1)

7

8

بيوشيمي پزشكي (2)

آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي (2)

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

بيوشيمي پزشكي 1

همزمان با بیوشیمی پزشکی 2

9

10

باكتري شناسي پزشکی

آزمایشگاه باكتري شناسي پزشکی

اختصاصی

اختصاصی

3

1

3

-

-

1

ميكروب شناسي عمومي

همزمان با باکتری شناسی

 

جمع واحد هاي ترم چهار

 

19

 

 

ترم پنجم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

تفسير موضوعي قرآن

عمومي

2

2

-

-

2

3

ويروس شناسي پزشكي

آزمایشگاه ويروس شناسي پزشكي

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

ميكروب شناسي عمومي

همزمان با ویروس شناسی پزشکی

4

5

انگل شناسي كرمها(1)

آزمایشگاه انگل شناسي كرمها(1)

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

زیست سلولی ومولکولی

همزمان با انگل شناسی کرمها 1

6

7

خون شناسي(1)

آزمایشگاه خون شناسي(1)

اختصاصی

اختصاصی

3

2

3

-

-

2

فیزیولوژی

همزمان با خون شناسی 1

8

متون انگليسي و ترمينولوژي پزشكي

اختصاصی

2

2

-

-

9

10

هورمون شناسي

آزمایشگاه هورمون شناسي

اختصاصی

اختصاصی

1

1

1

-

-

1

بيوشيمي پزشكي (2)

همزمان با هورمون شناسی

 

جمع واحد هاي ترم پنج

 

18

 

 

ترم ششم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

2

انگل شناسي (2)

آزمایشگاه انگل شناسي (2)

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

انگل شناسي (1)

همزمان با انگل شناسی2

3

4

سم شناسي

آزمایشگاه سم شناسي

اختصاصی

اختصاصی

1

1

1

-

-

1

فارما كولوژي

همزمان با سم شناسی

5

6

قارج شناسي پزشکی

آزمایشگاه قارج شناسي پزشکی

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

ميكروب شناسي

همزمان با 0قارچ شناسی

7

8

خون شناسي (2)

آزمایشگاه خون شناسي (2)

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

خون شناسي1

همزمان با خون شناسی2

9

تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

عمومي

2

2

-

-

10

اصول  فني و نگهداري تجهيزات آزمایشگاهی

 

اختصاصی

1

1

-

بيوشيمي پزشكي (2) فيزيك حياتي

11

12

اصول ايمني و حفاظت در آزمایشگاه

 

وصایا

اختصاصی

 

عمومی

 

1

 

1

1

 

1

-

ايمني شناسي پزشكي

ويروس شناسي

 

جمع واحد هاي ترم شش

 

16

 

 

ترم هفتم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

ايمنو هماتولوژي

آزمایشگاه  ايمنو هماتولوژي

اختصاصی

اختصاصی

2

1

2

-

-

1

ايمنو لوژي پزشكي

همزمان با ایمنو هماتولوژی

2

ژنتيك پزشكي

اختصاصی

1

1

-

زيست سلولی و مولکولی

3

سيمنار

اختصاصی

1

1

-

بيوشيمي پزشكي2

خون شناسي

4

كار آموزي (1)

كارآموزي

4

-

4

-

5

اصول مديريت و قوانين آزمايشگاه

اختصاصی

1

1

-

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

6

روشهاي كنترل كيفي در آزمايشگاه باليني

اختصاصی

1

1

-

بیوشیمی پزشکی 2

خون شناسی 2

7

آشنايي با بيماري هاي داخلي

اختصاصی

2

2

-

بیوشیمی پزشکی 1

خون شناسی 2

8

9

تاريخ امامت

قرآن

عمومي

عمومي

2

1

2

1

-

-

-

-

 

جمع واحد هاي ترم هفت

 

16

 

 

ترم هشتم دانشجویان كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

رديف

واحد

نوع درس

ارزش واحد

نظري

عملي

پيشنياز

1

كارآموزی  در عرصه

كارورزي

12

-

12

كارآموزي(1)

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد هاي ترم هشت

 

12

 

تعداد واحدهاي درسي:              دروس عمومي   22 واحد       دروس اختصاصي:            61 واحد

جمع كل واحدها:130 واحد      دروس پايه :       31 واحد        كارآموزي در عرصه :       16   واحد