فرزاد خادمی

تحصیلات : کارشناسی  دامپروری

 پست سازمانی : رئیس خدمات آموزشی

حوزه سازمانی : آموزش

 

 

 

 

 

 

رزو ذاکری

تحصیلات : کارشناسی زبان انگلیسی

 پست سازمانی :  کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش