علی جلیلیان

تحصیلات : کارشناسی 

 پست سازمانی : کارشناس امورآموزشی

حوزه سازمانی : آموزش

 

 

 

اسماعیل غلامی

تحصیلات : کارشناسی 

 پست سازمانی :  کارشناس امور آموزش

حوزه سازمانی : آموزش