معرفی اعضای گروه آموزشی رشته دامپزشکی

1 دکتر فروغ محمدی
2 دکتر سمیه بهلولی
3 دکتر حسین رضا شهبازی
4 دکتر حسام کهساری
5 دکتر سهراب حیدریان
6 دکتر نیما قهرمانی 
7 دکتر محسن احمدی روزبهانی