رزومه محمدرضا نظری

 

اطلاعات عمومي

نام:    محمد رضا نظری           تاريخ تولد: 1353

 

سمت : کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه   

 

  مدرك تحصيلي:          دانشجوی دکتری میکروبیولوژی

 

 

 

سوابق تحصيلي

رديف

مدرك

رشته

گرايش

مدت

رتبه

محل تحصيل

آغاز

اتمام

 

1

کارشناسی

 

علوم آزمایشگاهی

-

75

78

-

دانشگاه شهید چمران  آهواز

2

کارشناسی ارشد

 

زیست شناسی

میکروبیو لوژی

84

88

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3

دانشجوی دکتری

زیست شناسی

 

میکروبیو لوژی

95

تا کنون

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

 

سوابق علمي

 

الف: ISI 

 

رديف

عنوان

مجله

IF

تاريخ

1

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus:a systematic review

 

ایرلند

 

2016

 

2

Effects of Scrophularia striata Ethanolic Leaves Extracts ON Staphylococcus aureus

مالزی

 

2015

 

 

ب: ISC

 

رديف

عنوان

مجله

IF

تاريخ

1

بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.) روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در محیط آزمایشگاهی

 

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

90

 

 

 

 

علمی پژوهشی

رديف

عنوان

مجله

تاريخ

1

بررسی عصاره آبی و الکلی گیاه تشنه داری برروی باکتری های پاتوژن بیمارستانی در محیط in vitro

 

علمی پژو هشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

88

2

بررسی اثر ضد باکتریایی میوه ونوشک (Pestashia Atlanticaبر روی باکتریهای استافیلوکوک اورئوس درشرایط آزمایشگاهی

 

علمی پژو هشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

88

3

 

اثر مهاری گیاه Scrophularia Striataبر بر باکتری هلیکو باکتر پیلوری

یازدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران و اولین کنگره مدیترانه شرقی در لاهیجان

89

 

4

بررسی عصاره های مختلف گیاه تشنه داری بر روی باکتریهای استافیلوکوک اورئوس،سودوموناس آئروژینوزا و هلیکو باکتر پیلوری

علمی پژو هشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

88

 

 

 

 

 

 

 

سوابق علمی و آموزشی:

سوابق علمی و آموزشی:

 

نام دانشگاه

عنوان درس هایی که تدریس نموده یا می نمائید

ایلام                        

بیوشیمی-میکرب شناسی-انگل شناسی

واحد ایلام

اصول تغذیه ،شیر و فراورده ها،میکروبیو لوژی وفیزیولوژی گیاهان زراعی

سما

جمعیت شناسی و تنظیم خانواده

پیام نور گیلانغرب

میکرو بیو لوزی،میکرب محیطی،زیست پرتوی،ویروس شناسی،پروتئولوژی و آز میکرب شناسی وآز پروتئولوژی

پیام نور بدره

میکرو بیو لوزی،میکرب محیطی،زیست پرتوی،ویروس شناسی،پروتئولوژی و آز میکرب شناسی وآز پروتئولوژی

 

 

 

 

 

كنفرانس ها و سمينارهاي بین المللی

 

1-

 

کنگره میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

90

2-

 

کنگره میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

90

 

 

 

طرحهاي پژوهشي

رديف

عنوان

محل اجرا

مسولیت در طرح

تاريخ

1

بررسی اثر مهاری عصاره های مختلف گیاه تشنه داری بر روی باکتریهای استافیلوکوک اورئوس،سودوموناس آئروژینوزا  در شرایطin vitro

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

همکار

90