معرفی اعضای گروه آموزشی رشته روان شناسی بالینی

1 کیوان کاکابرایی
2 دکتر معصومه حیدریان
3 دکتر کریم افشار نیا
4 دکتر آزیتا چهری