مسئولیت کمیته تحقیقات دانشجویی بر عهده آقای محمود اخلاص زاده عضو هیات علمی دانشکده پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشد.

  • رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی:
  • ایجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
  • نهادینه ساختن فعالیت‌های پژوهشی در بین دانشجویان
  • توانمندسازی دانشجویان درزمینهٔ پژوهش از طریق شیوه‌های مختلف آموزش نظري و عملی
  • ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
  • ایجاد زمینه مناسب به‌منظور حمایت‌های مادي و معنوي دانشگاه از فعالیت‌های علمی دانشجویان
  • بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان
  • برگزاري کارگاه‌های آموزش پژوهش
  • حمایت از طرح‌های تحقیقاتی
  • همکاري در برگزاري کنگره‌ها، همایش‌ها و سمیناره