دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه 

« برنامه ترميك مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته روانشناسي باليني »

برای دانلود فایل PDF می توانید اینجا را کلیک نمایید

 

 

نيمسال اول تحصيلي

 
رديف

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

 

نظري

عملي

 
 
 

اصلي و تخصصي

2

-

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

 
 

اصلي و تخصصي

2

-

نظريه هاي روان درماني

 
 

اصلي و تخصصي

2

-

روانشناسي رشد پيشرفته

 
 

اصلي و تخصصي

1

1

استفاده از روش هاي آمار و پژوهشي پيشرفته در روانشناسي باليني

 
 

پيش نياز

2

-

متون تخصصي انگليسي

 
 

جبراني

2

-

اصول روانشناسي باليني

 
         

 

 

 

 

نيمسال دوم تحصيلي

 
رديف

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

 

نظري

عملي

 
 
1

اصلي و تخصصي

1

-

كلياتي در مورد درمانهاي فيزيكي و دارويي در بيماري هاي تخصصي

 
2

اصلي و تخصصي

1

1

رفتار درماني

 
3

اصلي و تخصصي

1

1

آزمون هاي عيني فرافكن در روانشناسي باليني

 
4

اصلي و تخصصي

1

1

آزمون هاي شناختي در روانشناسي باليني

 
5

پیش نیاز

2

-

روش تحقيق در روانشناسي

 
6

جبراني

2

-

تاريخچه و مكاتب  روانشناسي

 
 

 

 

نيمسال سوم تحصيلي

 
رديف

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

 

نظري

عملي

 
 
1

اصلي و تخصصي

-

2

فنون مصاحبه تشخيصي

 
2

اصلي و تخصصي

2

-

روانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي

 
3

اصلي و تخصصي

-

2

كاربرد روش هاي روان درماني (كارآموزي فردي)

 
4

اصلي و تخصصي

1

1

گروه درماني

 
5

اصلي و تخصصي

1

-

خانواده درمانی

 
6

اصلي و تخصصي

1

1

آسيب شناسي پيشرفته

 
 

 

 

نيمسال چهارم تحصيلي

 
رديف

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

 

نظري

عملي

 
 
1  

-

6

پايان نامه

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مدير گروه تخصصي: دكتر كيوان كاكابرايي